Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Co możesz zyskać uczestnicząc w projekcie?

Płatne staże

Płatne staże zawodowe wybrane przez Ciebie. Czas stażu to średnio 4 miesiące.

Bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia w miejscu pracy lub inne dopasowane do Twoich potrzeb.

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (3 dni x 6h) oraz szkolenia kompetencji pracowniczych (3 dni x 6h).

Dotacja na start firmy

Możliwość otrzymania dotacji w wysokości 20.000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Profesjonalne doradztwo konsultantów biznesowych przed i w trakcie prowadzenia firmy.

Praca

Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie zatrudnienia po zakończeniu stażu

Indywidualne wsparcie

Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika.

Pokrycie kosztów

Pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych, badań lekarskich. Poczęstunek podczas zajęć.

Udział w projekcie „Praca dla Młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona!

Kto może wziąć udział w projekcie Młodzi proaktywni?

 • wiek 18-29 lat
 • osoba nie pracująca (tj. jest bierna zawodowo – nie zarejestrowana w urzędzie pracy)
 • osoba nie kształcąca się (tj. nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • osoba nie szkoląca się (tj. nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych)
 • osoba z wykształceniem:
  • podstawowym (osoby, które ukończyły szkołę podstawową)
  • gimnazjalnym (osoby, które ukończyły gimnazjum)
  • ponadgimnazjalnym (studenci studiów zaocznych, osoby, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)
  • policealnym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
  • wyższym (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe) (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w V-ciu naborach, średnio po 15 osób na każdy nabór

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Udział w projekcie „Praca dla Młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Cel projektu, wartość i planowane efekty

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zamieszkałych na terenie miasta Tarnów, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, miasta Kraków i powiatu chrzanowskiego poprzez podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.

Wartość projektu 2 287 794,36 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 102 254,24 zł.

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 67 osób oraz samozatrudnienia przez min. 10 osób.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2015r. do 31.10.2017r.

Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.