Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Co możesz zyskać uczestnicząc w projekcie?

Płatne staże

Płatne staże zawodowe wybrane przez Ciebie. Czas stażu to średnio 4 miesiące.

Bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia w miejscu pracy lub inne dopasowane do Twoich potrzeb.

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (3 dni x 6h) oraz szkolenia kompetencji pracowniczych (3 dni x 6h).

Dotacja na start firmy

Możliwość otrzymania dotacji w wysokości 20.000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Profesjonalne doradztwo konsultantów biznesowych przed i w trakcie prowadzenia firmy.

Praca

Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie zatrudnienia po zakończeniu stażu

Indywidualne wsparcie

Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika.

Pokrycie kosztów

Pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych, badań lekarskich. Poczęstunek podczas zajęć.

Udział w projekcie „Młodzi proaktywni” jest całkowicie BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona!

Kto może wziąć udział w projekcie Młodzi proaktywni?

  • osoba w wieku 18-29 lat
  • osoba niepracująca tj. osoba bierna zawodowo
  • osoba niekształcą się
  • osoba nieszkoląca się
  • osoba z wykształceniem co najwyżej policealnym lub z wykształceniem wyższym zamieszkująca obszary wiejskie poza ZIT
  • osoba zamieszkująca preferowane powiaty

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w V-ciu naborach, średnio po 15 osób na każdy nabór

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Udział w projekcie „Praca dla Młodych” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Cel projektu, wartość i planowane efekty

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zamieszkałych na terenie miasta Tarnów, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, miasta Kraków i powiatu chrzanowskiego poprzez podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia.

Wartość projektu 2.726.464,53 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 2.505.348,26 zł.

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 86 osób oraz samozatrudnienia przez min. 9 osób.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2015r. do 30.06.2017r.

Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.