Ładuję...

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Procedura rekrutacji do projektu „Młodzi proaktywni”

Etap I: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

Poprzez wypełnienie Formularza Aplikacyjnego online (przejdź do formularza).

WAŻNE! W przypadku osób niepełnosprawnych, dodatkowo należy dostarczyć w formie papierowej Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zgodnie z pkt. 3 poniżej.

W FORMIE PAPIEROWEJ:

Poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

  1. Formularz Aplikacyjny (pobierz formularz)
  2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz oświadczenie)
  3. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS – kserokopia (dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami).

W/w dokumenty należy dostarczyć na adres:

Biuro Projektu – Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI
ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków

lub

Lokalna Pracownia Aktywności – Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI
ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów

Za datę zgłoszenia do Projektu uznaje się datę złożenia/przesłania Formularza Aplikacyjnego. Istnieje możliwość uzupełnienia pozostałych dokumentów w późniejszym terminie, jednak nie później niż w ostatnim dniu każdego naboru rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI PROJEKTU (pobierz regulamin).

W rekrutacji preferowane będą:

  • osoby bez doświadczenia zawodowego – 2 pkt.
  • kobiety – 2 pkt.
  • osoby z niepełnosprawnościami – 2 pkt.

W I etapie można uzyskać max. 6 pkt.

Po zakończeniu zbierania dokumentów rekrutacyjnych na podstawie punktów preferencyjnych zostanie sporządzona wstępna lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. Lista dostępna będzie na stronie internetowej i w Biurze Projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

Etap II: Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna oceniająca motywację i profil psychologiczny Kandydata. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba posiadająca niezbędne (min.) predyspozycje psychiczne potrzebne do podjęcia stażu, a w dalszej perspektywie do podjęcia pracy, lub do prowadzenia działalności gospodarczej – min. 2,5 pkt max 5 pkt

Etap III: Ostateczna lista rankingowa i lista rezerwowa

Po zakończeniu II etapu rekrutacji zostanie sporządzona ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu zgodnie z punktacją uzyskaną na rozmowie rekrutacyjnej i punktami preferencyjnymi. Przy równiej ilości punktów decyduje liczba punktów uzyskanych na rozmowie rekrutacyjnej .

Kobiety stanowić będą co najmniej 60% liczby uczestników.

Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie lub mailowo. Lista dostępna będzie na stronie projektu i Biurze Projektu.

Z osób, które spełniają wszystkie warunki formalne, ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z braku miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób z listy podstawowej (w początkowej fazie projektu).

Etap rekrutacji kończy się w chwili podpisania z zakwalifikowanymi kandydatami umowy i deklaracji uczestnictwa w projekcie i od tego momentu stają się oni Uczestnikami Projektu.